Generalforsamling i Vester Hæsinge-egnens Udviklingsråd 2019 – Formandens beretning

Arbejdet i Udviklingsrådet har i det forgange år har været præget af en lang række opgaver, som på den ene side har haft karakter af drift (primært af X-huset) og på den anden side involvering i lokalområdet og samarbejdet med Faaborg-Midtfyn Kommune, Faaborg-egnens lokalråd og klyngesamarbejdet med Nr. Broby og Brobyværk.

ÅRETS GANG

VHE-Invest – indvielse af tankanlægget

Udviklingsrådet deltog sammen med rigtigt mange andre glade borgere i åbningen af Go-on tankanlægget. Vester Hæsingeegnens Invest som forpagter anlægget til Go’on har sikret et stabilt og succesfuldt brændstoftilbud og ikke mindst en god indtægtskilde til selskabet. Det er en fantastisk succeshistorie, som skaber opmærksomhed fra omverdenen og tro på lokalområdets fremtid. 

Udviklingsrådet har indgået aftale med VHE-Invest om pasning af anlægget og som betaling modtager Udviklingsrådet et ørebeløb pr. solgt liter brændstof. Det har foreløbigt givet et bidrag på 16.000 kr. Pengene vil løbende blive brugt til at understøtte udviklingsfremmende initiativer i lokalområdet. 

Affaldsindsamling

I april annoncerede Udviklingsrådet Affaldsindsamlingsdag, som en del af DN´s landsdækkende arrangement. Der var desværre ingen tilslutning til arrangementet her i lokalområdet, hvilket er en skam, da tidligere års arrangementer har vist, at der kan samles hundredevis af kg affald langs vejene. Heldigvis har vi lokale, som på eget initiativ tager en tørn nu og da. Vi prøver i år igen. Arrangementet er annonceret på www.vesterhaesinge.dkog www.facebook.comog dagen er søndag den 31. marts.

Syren- og musikfestival

Syren- og musikfestivallen var nok årets største begivenhed. Arrangementerne kom til verden i et samarbejde mellem Multihuset, Menighedsrådet, Syrengruppen og Udviklingsrådet. 

Syrengruppen havde planlagt en række events rundt i lokalområdet. Nogle skabte meget opmærksomhed og deltagelse (specielt Åben Have-arrangementet hos Bjarne og Henrik i Ny Stenderup var et fantastisk tilløbsstykke) og andre, måtte kigge langt efter deltagerne. Alt i alt lå deltagelsen på et moderat niveau trods det, at der blev brugt mange ressourcer på markedsføringen. 

Syrengruppens arbejde med at skabe en værdifuld og meningsfuld årligt tilbagevendende begivenhed, der kan sætte vores lokalområde på landkortet er en meget vigtig del af det, som foregår lokalt. Vi har brug for, at folk fra nær og fjern kommer forbi, deltager og oplever skønheden og roen, men ikke mindst fællesskabet og at de får lyst til at komme igen – eller måske oven i købet får lyst til at flytte til området. Synergien mellem aktørerne i området er meget synlig, og hvis man som ny vil blande sig, være en del af fællesskabet, så er alle muligheder her. 

Udviklingsrådet har i år besluttet at hjælpe Syrengruppen på vej med et beløb på 10.000 kr. Det er bl.a. her at bidraget fra benzinsalget er med til at understøtte gode initiativer.

X-huset, Madklubben og Udviklingsrådet gik ind i Syren- og musikfestivallen med 2 arrangementer – Syrencafé og Trappekoncert. Syrencaféen havde god tilslutning og gav publikum mulighed for at høre musik fra Multihuset, smage på syrenspecialiteter, købe en syren osv. Der var god tilslutning.

Trappekoncerten, hvor Ollerup Musikefterskoles Kor optrådte, var Udviklingsrådets eksperiment. Vi ville gerne afprøve trappen som koncertscene og valgte koret, for at fylde rammen ud. Madklubben stod for spisning forud for koncerten. Fantastisk flot menu, som gav mange positive tilbagemeldinger. 

Trappen kunne sagtens have rummet 4 gange så mange mennesker, men nu var der 120 og det var fint. Flot vejr og en smuk aften med masser af sangoplevelser til den nedgående sol. Arrangementet efterlod en fornemmelse af, at når de forskellige foreninger/institutioner i området samarbejder, kan vi præstere nogle meget kvalitetsbevidste events. 

Arrangementet var støttet af FMK´s Kulturpulje. Stor tak til FMK for dette.

Jeg vil også nævne Grundlovsmøde og Skt. Hans-aften, hvor begge arrangementer havde godt fremmøde.

Samlet set har aktiviteten været på et lidt højere niveau end tidligere år. 

Opsætning af flagalléen, som også er en del af Udviklingsrådets opgaver, har gået sin gang. Vi mangler dog en fast gruppe, som tager sig af denne del. 

Krogrunden

Udviklingsrådet har henover vinteren arbejdet på salg af krogrunden. Det er nu lykkes at finde en køber til grunden og når handelen er afsluttet, vil de parter, som har skudt penge ind i købet af grunden for snart mange år siden, blive kontaktet for tilbagebetaling af deres indskud.

Velkomstgruppen

Velkomstgruppen har haft godt gang i velkomstbesøgene i år. Ca. 45 af slagsen er det blevet til. Gruppen arbejder på et nyt initiativ – 2 gange årligt skal der afholdes velkomstarrangement i X-huset for nytilflyttere. Dette skal være med til at vise tilflytterne, at der er opmærksomhed på dem og at vi gerne vil byde dem velkommen og skabe synlighed omkring fællesskabet. Samtidig en opfordring til at deltage og være aktive lokalt.

Skovsøgruppen

Skovsøgruppens arbejde med at skabe nye udfoldelsesmuligheder omkring Skovsøen er nu ved at være afsluttet. Der mangler at blive etableret et gyngestativ og så kan der sættes punktum for års vedholdende arbejde. 

Trafikgruppen

Trafikgruppen meddeler, at arbejdet med trafiksanering og regulering i Vester Hæsinge By vil blive gennemført i løbet af 2019. 

Jeg vil også her i beretningen nævne Ny Stenderup Beboerforenings mange spændende initiativer, som har skabt opmærksomhed ude i den store verden. 

Foreningen har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune igangsat projektet ”Omdannelseslandsby”, hvor målet er at skabe nye og mere attraktive bosætningsmuligheder med afsæt i de eksisterende ejendomme. Som tilskuer til dette projekt, er det spændende at følge den meget synlige udvikling i området, som indebærer nedrivning af huse, plantning af træer, indretning af brugerfaciliteter – alt sammen er det med til at skabe æstetik og attraktive omgivelser, både for de nuværende beboere, men sandelig også for de, der måtte føle sig tilskyndet til at flytte til området.

X-huset

X-huset har henover året afholdt forskellige musik/foredragsarrangementer og har i forbindelse med EM-fodbold og VM-håndbold tændt for skærmen. Gode aktiviteter, som primært retter sig mod lokalområdet.

Mænds Mødesteder

Mænds Mødesteder har fundet sig godt til rette i X-huset. Med stor energi har foreningen istandsat ”Det gamle lærerværelse” i østfløjen og har nu også indrettet værksted i kælderen, som benyttes af foreningens medlemmer. 

Foreningens medlemmer springer ind i mellem også til, når der skal laves småreparationer og andet i X-huset.

Vi er rigtigt glade for samarbejdet, som giver liv i og interesse for huset. 

X-husets økonomi og drift

Arbejdet med konsolidering af X-husets drift har fyldt meget i det forgangne år. I sensommeren tog Udviklingsrådet beslutning om at nedlægge X-husets driftsgruppe og tage opgaven ind i Udviklingsrådet. Dette gjorde vi for i en periode at sikre en målrettet indsats på økonomisiden og sikre en direkte kontakt til Helle som driftsleder. Derfor fylder X-husets drift også meget i vores arbejde lige nu, men jeg vender tilbage til dette under punktet: indkomne forslag, hvor jeg præsenterer et forslag til vedtægtsændringer, som vil flytte opgaven væk fra Udviklingsrådets bord.

Vi mangler stadig at få etableret en eventgruppe, som kan bistå Helle i X-husets arbejde med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af events og som kan arbejde for hele lokalområdets interesser. Dette vil jeg komme nærmere på under punktet indkomne forslag.

Der blev i forbindelse med sidste års generalforsamling efterlyst fra flere sider en egentlig forretningsplan for X-huset, såvel som at der blev udtrykt bekymring for ansættelse af en driftsleder med den udgift dette indebar.  

Udviklingsrådet har brugt en del tid på at få overblik over husets kapacitetsomkostninger – altså de omkostninger, der er der, uanset hvor meget eller lidt huset bruges. Vi har på den baggrund udarbejdet et budget, som viser vores reelle indtjeningskrav. Med det budget har vi udarbejdet en forretningsplan, hvor vi kort sagt arbejder med en lavrisikoprofil – satsning på sikre indtægtskilder, såsom facilitering af konferencer. Der er også indarbejdet afholdelse af 4 større arrangementer med ukendte og kendte navne.

I jagten på at nedbringe omkostningerne ved driften af X-huset har vi bedt FMK om at præsentere en prioriteret vedligeholdelses- og renoveringsplan for X-husets bygninger. Der ligger eksempelvis mange besparelser i at energirenovere dele af de gamle bygninger. 

For 2 år siden valgte lokalområdet at fusionere Udviklingsrådet med X-huset, således at X-huset blev et forretningsområde under Udviklingsrådet. Dette har betydet, at Udviklingsrådets rolle er gået fra kun at være lokalråd til nu også at drive egentlig virksomhed. Det har betydet, at alt – stort som småt – i X-husets drift har været vendt. X-huset har eksempelvis 2 medarbejdere på lønningslisten, hvilket afføder arbejde med at få alle forhold på plads omkring dette. Der har været arbejdet hårdt på at nå frem til en bedre regnskabs- og budgetpraksis. 

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et fornuftigt arkivsystem. Der arbejdes løbende på en god og effektiv kommunikation mellem rådet og Helle. Der er henover året blevet arbejdet på at få de kontraktlige forhold mellem X-huset og brugerne på plads, således at FMK bidrager mest muligt gennem huslejetilskud. Det er det eneste sted, at det er muligt at opnå kommunalt tilskud til driften. 

Kort sagt fylder X-huset meget i Udviklingsrådets arbejde og vi har brug for at få grænserne trukket mere skarpt op mellem egentligt lokalrådsarbejde (udvikling af lokalområdet) og driften af X-huset. Vi vil med de vedtægtsændringer gøre det muligt at lade sig vælge til Udviklingsrådet, uden at man skal involvere sig mere i X-huset end på orienteringsniveau.

Tour de Vester Hæsinge

En ting vil jeg til slut nævne omkring X-huset:

Tour de Vester Hæsinge genopstår efter et par års pause. Det er en fantastisk nyhed, som kun kan vække glæde. Tour de Vester Hæsinge skal fastholdes som et støttearrangement til X-huset, men som jeg ser det, tjener det mange andre gode formål, bl.a. at styrke fællesskabet og kontakten mellem borgerne i lokalområdet. Det glæder jeg mig virkelig til.

FREMTIDEN

X-huset

Som det nok fremgår af min beretning, er der et hav af ting at gribe og gøre i for Udviklingsrådet. Vi har for snart et par år siden valgt at ansætte en driftsleder i X-huset for at skabe daglig kontakt og service for husets brugere og for at sætte skub i udviklingen af huset. Opgaven er efter vores vurdering alt for stor til at frivillige alene kan løse den. Vi har brugt en del tid på at finde formen i samarbejdet mellem Udviklingsrådet og Helle og vi synes, at vi er godt på vej til, at Helle har rammerne til at udfolde sine evner og skabe gode aktiviteter og kunne være Herre i eget hus, om jeg så må sige.

Fra Udviklingsrådet, som er 3. Halvlegs formelle udgiver, har vi købt en del af Helles timer, dels for at give 3. Halvleg et løft, dels for at have en professionel redaktør, som kan løfte en krævende opgave. 

Vi forsøger så godt vi kan – at sparre med Helle omkring driften og udviklingen, hver især med de kompetencer som vi har. Vi har dog brug for inspiration og de muligheder eller rettere anvisninger som fremgår af vedtægterne, er ikke taget i brug endnu i og med, at Udviklingsrådet har valgt at sætte driftsudvalget i bero og trække opgaven ind i rådets regi. Vi kommer dog med et forslag i vedtægtsændringerne, hvor vi lægger op til etablering af smal driftsgruppe, som skal være med til at give idéer til en god udvikling af X-huset.

Samarbejde med MDvuns-Huset

Samarbejde med MDvuns-Huset har i et par år levet et stille liv. Udviklingsrådet har etableret en samarbejdsaftale med MDvuns-Huset omkring pasning af udenomsarealerne. Dette giver et væsentligt tilskud til den øvrige drift. Vi vil gerne udbygge samarbejdet omkring madlavning og MDvuns-Husets adgang til X-husets café. Det langsigtede mål er at få låst døren op og skabe en naturlig gang mellem husene. Karen barsler med nogle idéer omkring madlevering til MDvuns-Huset, som vil blive præsenteret senere.

Bosætning

FMK offentliggjorde henover vinteren en boliganalyse, som af pressen blev forstået som en egentlig boligstrategi. Efter noget trækkeri frem og tilbage er den nu blevet forstået som en analyse. Analysen anbefaler en kraftig satsning på nybyggeri i Årslev/Sdr. Nærå, Ryslinge, Ringe og Faaborgområderne. Landområderne er ikke behandlet i analysen, hvilket har skabt en del frustration i landområderne. Der er dog en analyse på vej af landsbyerne, som sammen med analysen af byområderne skal danne grundlag for en boligstrategi. 

Det er et meget vigtigt arbejde, som kræver vores aktive deltagelse. De lokale kræfter her i området rummer efter min opfattelse et stort potentiale til at tænke i nye muligheder. Vi har stiftet VHE-Invest ApS, som har til formål at skabe indkøbsmuligheder i området. Det vil være rigtig godt, hvis Udviklingsråd, VHE-Invest og andre med hjerte for bosætningssagen kan gå sammen og skabe idéer til, hvordan vi tilpasser struktur og boligmasse i samarbejde med kommunen, så vi får flere attraktive bosætningssteder i området. Boligmarkedet er efter min opfattelse fastlåst i manglende vilje fra Banker og Kreditforeninger til at yde lån sammen med en utidssvarende boligmasse. Boligmassen i området er præget af mange små huse uden udviklingsmuligheder, dårlig placering i forhold til omgivelserne o.a. 

Handlekatalog – Udviklingsplan

Jeg har i begyndelsen af det nye år skrevet rundt til alle aktører, foreninger i området og efterlyst projektbeskrivelser til et handlekatalog for området. Kataloget er sendt til Fynsland (sammenslutningen af lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune). Projektbeskrivelserne vil blive taget med på Kommunens budgetseminar, hvor de her vil blive vurderet og i bedste fald kendt egnede til egentlig støtte fra Kommunens side. Handlekataloget skal tænkes som et grundlag for udarbejdelsen af en udviklingsplan for lokalområdet. Det kræver at alle aktører i området samles til et planlægningsmøde. Det vil jeg tage initiativ til i løbet af foråret.

Eventgruppe

Etableringen af en eventgruppe, som skal generere nye idéer til events i lokalområdet er et hængeparti, som kræver handling i det nye år. Vi skal hurtigst muligt have gang i gruppen, da vi har et stort behov for at en gruppe af mennesker tager rorpinden på dette område. Vi vil gerne endnu engang efterlyse medlemmer til gruppen. Jeg ved, at vi har gjort det før – og der er ikke blevet fulgt op på det. Det tager jeg ansvaret for og beklager. For at skabe direkte kommunikation mellem de involverede folk er mit ønske, at gruppen består af, de der melder sig til gruppen, et medlem af Udviklingsrådet og X-husets driftsleder, der hvor det er relevant at Helle deltager.

Vi har et højt aktivitetsniveau her i lokalområdet. Der er et hav af foreninger, grupper og uformelle samlinger, som hver især kræver mennesker, der tager ansvar for opgaven. Det kan indimellem være svært at holde retningen, når der kommer idéer og initiativer fra alle sider, som alle kræver opmærksomhed og nogen gange også arbejde. Jeg vil derfor gerne opfordre alle i forsamlingen til at overveje et kandidatur til Udviklingsrådet. Vi har, det også vil fremgå senere, ledige stole, der kan besættes, både i Udviklingsrådet og i udvalg. Det er helt i orden at foreslå sig selv.

Tak til Bjarne Brøndgaard

Gennem de sidste 8 år, har Bjarne Brøndgaard  haft en central rolle, både i arbejdet for byggeriet af det ny X-hus og som medlem af Udviklingsrådet. Bjarne har med sin baggrund i sit arbejde og med sin person bidraget til, at udviklingen i vores lokalområde konstant går i den rigtige retning. Med hans snusfornuft og kritiske tilgang har han været med til at kvalificere rådets arbejde. 

Bjarne er på valg i år og har valgt at sige pænt nej tak til at genopstille for Ny Stenderup. 

Kære Bjarne.

Vi er glade for de års arbejde, som du har lagt i lokalrådsarbejdet og glæder os naturligvis over, at begrundelsen for ikke at genopstille er, som du selv siger er, at du ved, at du kommer til at bruge alt for meget tid på projektet ”Levende Landsby” i Ny Stenderup i årene fremover.  

”Årets lokale ildsjæl”

Udviklingsrådet har tradition for at kåre ”Årets lokale ildsjæl”. På baggrund af en indstillingsrunde, annonceret på hjemmesiden, er valget i år faldet på …….. en person, jeg citerer, 

”som tager ejerskab til det, som han byder ind på. Siden igangsætningen af Go’on tankanlægget har han hver dag sørget for, at anlægget fremstår præsentabelt og at det fungerer, trods is og frost og trods mindre driftsvanskeligheder. Han er altid god for en snak og på den måde bidrager han til at styrke sammenhængskraften i vores lokalområde”.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at takke alle, der tager del i fællesskabet og del i arbejdet for udviklingen af vores lokalområde. Vester Hæsingeegnen lever til stadighed op til sit gode ry om godt sammenhold og stor vilje til at gribe boldene, når situationen kræver det, eller når vi blot har et ønske om at berige vores fællesskab og fælles rammer. 

Det er en fornøjelse at være vidne til alle de gode aktiviteter på kryds og tværs, alle de initiativer, der vidner om en uselvisk tilgang til tingene, hvor det er vigtigere at give en at tage. Madklubben er et fantastisk eksempel herpå, hvor de utrættelige køkkenchefer uge efter uge serverer mad, der kvalitetsmæssigt ligger langt over prisen for maden. Det er berigende, det skaber rammer for social kontakt, uformelle snakke og et frirum i en travl hverdag – kort sagt – det skaber kontakt mellem mennesker. Det som vi alle har brug for. 

Vester Hæsinge, den 5. marts 2019
Hans Christian Balle
Formand for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd

Author: Helle Rosenkilde

Helle er redaktør på 3. Halvleg samt driftsleder i X-Huset, hvor hun bl.a. står for udlejning samt drift af café mv.

Share This Post On
Få vores nyheder...

Få vores nyheder...

Tilmeld dig, og få sidste nyt fra Vester Hæsinge, Sh. Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup leveret i din indbakke. Helt GRATIS.

Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet

X