Skovsøen i Vester Hæsinge – et privatanliggende eller et samarbejde mellem kommune og borgere

I efteråret har Udviklingsrådet været i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune FMK om driften og pasningen af området ved Skovsøen. Dette er sket på baggrund af, at der er tilføjet et af FMK lejet areal til Skovsøen og at der som følge heraf er foretaget en gennemgang og fornyelse af pasningsaftalen. I den forbindelse har Kommunen meddelt Udviklingsrådet, at pasningsansvaret for græsarealerne overgår til Udviklingsrådet fra 1. januar 2021. 

Udviklingsrådet har som følge heraf skrevet et åbent brev til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, hvor vi lægger op til en dialog med Kommunen om at finde et niveau for Kommunens deltagelse i driftsopgaver, således at de frivillige kræfter i lokalområderne arbejder bedst muligt for gode rammer og udvikling i lokalområderne.

                                                                                                                                                                                                     Vester Hæsinge den 15. januar 2021

Åbent brev til kommunalbestyrelsen

Vester Hæsinge-egnens Udviklingsråd og Skovsøgruppen

 

Problemstilling : Vedligeholdelse af det grønne område ved Skovsøen.

 

Kommunen har en vision om at ”Sammen skaber vi det bedste sted”

“være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet.”

Denne vision har vi gennem etablering af kulturhuset X-Huset vist, at vi lever op til i Vester Hæsinge.

Det ses blandt andet i organiseringen af arbejdet med driften af X-Huset, hvor der er etableret forskellige aktivitetsgrupper, som alle er drevet af frivillig arbejdskraft.

En af disse grupper er Skovsøgruppen, som gennem de sidste 5 år har udviklet området ved Skovsøen, så det nu fremstår som et sted hvor der udover at man kan sidde og nyde naturen også har mulighed for forskellige friluftsaktiviteter. Der er blandt meget andet mulighed for, at benytte stedets indkøbte materialer til botanisering, der kan endvidere fiskes, sejles på tømmerflåde, laves bål hvor der ligeledes forefindes div. redskaber til madlavning på bål. Ikke kun ”friluftsfolket” benytter området, også spejdere, skole og børnehave bruger det i undervisningsøjemed. 

Sidst men ikke mindst er der to sheltere, som kan bookes af gæster, der ønsker at overnatte. Shelterne er i 2020 blevet benyttet af i alt 184 gæster, som kommer fra alle dele af landet. De mange besøg er efter vores opfattelse med til at gøre Faaborg-Midtfyn kommune og ikke mindst Vester Hæsinge kendt.

 Forhåbentlig kan de mange besøg dels i forbindelse med kulturhuset X-Husets aktiviteter, og dels ved besøg ved Skovsøen medvirke til, at Kommunens målsætning om, at der skal være 3000 flere borgere i kommunen i 2030, kan blive opfyldt. 

Der er desværre opstået to store udfordringer for Skovsøgruppen og dermed Udviklingsrådet, som er de retmæssige lejere af området, idet Kommunen pr. 1. Januar 21. Ikke længere påtager sig opgaven at slå græsset på området ved Skovsøen samt bortskaffe affaldet i de to skraldespande. 

Ifølge Brugs og lejeaftalens paragraf 7. Stk 1. fremgår det, at  ”Drift, vedligeholdelse og renholdelse af det lejede varetages af lejer, herunder udgifter til vedligeholdelse af og pasning af levende hegn og shelters”. Med denne ordlyd er der ingen tvivl om, hvem det påhviler at holde området.

Området ved Skovsøen er stort ca. 15.000 kvm. Det vil koste mange frivillige hænder, timer og ikke mindst græsslåmaskiner, hvis arbejdet fremover skal udføres af frivillige borgere. Som frivillige har vi ikke en chance for at opfylde de miljømæssige krav som kommunens materiel gør – euro 5 eller euro 6, som er det fremtidige miljøkrav til det materiel der skal udføre den type opgaver.  

Det og tømning af  skraldespandene, vil være en næsten umulig opgave at løse. Allerede nu bruges der mange timer af frivillige, der lægger deres arbejdskraft på at vedligeholde og udvikle området. Grundet den store interesse for at benytte shelterne og området er det planlagt at tilføre området endnu to sheltere, som skal være beliggende på det græsareal, som for et par år siden blev tilført området.

I den udarbejdede analyse af kommunens landsbyer og lokalsamfund vedrørende Vester Hæsinge beskrives det, at området ved Å og sø (Skovsøen) kunne  udvikles endnu mere. Det vil vi som udviklingsråd mene, at vi er i fuld gang med, ved ovennævnte udvidelse og tanker om at indtænke området som et sted, hvor der er fokus på biodiversitet. Et samarbejde med Kommunens biologer kunne her være medvirkende til, at der igangsættes et projekt som gavner biodiversiteten og som følge deraf ikke kræver samme vedligeholdelse som hidtil. En løsning som vi meget gerne vil drøfte og udvikle videre på med de ansvarlige for teknik og miljø.    

Udviklingsrådet er klar over, at vi i stort omfang trækker på den frivillige arbejdskraft for at holde gang i de mange aktiviteter, der skal sikre fastholdelse af borgere i vores lokalsamfund. Derfor er det med denne henvendelse vores ønske at få sat gang i en dialog, som er bredt perspektiveret i hele kommunen om hvilke tanker, forventninger og ønsker man politisk har i forbindelse med de opgaver man mener og ønsker skal løses af de mange frivillige, samt den miljømæssige udvikling, der kan indtænkes på de grønne områder. 

Vi glæder os til forhåbentligt at indgå i dialog og samarbejde om ovennævnte udfordringer.

 

Med venlig hilsen 

På Vester Hæsinge-egnens Udviklingsråds og Skovsøgruppens vegne 

Hans Christian Hattesen Balle, formand

 

 

 

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på